विप्र फांउडेशन जोधपुर ईकाई द्वारा हृदय रोग सम्बन्धी उपचार शिविर सम्पन्न।